Wednesday, October 7, 2015

કામ કરવું નહિ અને કરવા દેવું નહિ

ચાલો ત્યારે ફરી એક વાર આપડે થોડીવાતકરીલઈએ.લગભગ૧.૫વર્ષથઇગયુંનવીસરકારને ,જુનાબધાલોકોહવેહિસાબમાંગવાતૈયારબેઠાછે.આએજલોકોછેજેમનેકોન્ગ્રેસ્સનેએકપણ વારહિસાબ નથીમાંગ્યોકેપછી એમકહોકેજરૂરનથી.

પણ મોદી સરકાર પાસે તો હિસાબ મંગાવો પડે, નહિ તો લોકો એમને ભૂલી જાય કારણ કે નવી સરકાર ખરેખર કામ કરે છે. તો સુડો સેચુલાર લોકો કો ને એમનું કામ કારવાળો અને મોદી સરકાર એમનું કર શે

No comments:

Post a Comment